Why KLN?

What people are saying / מה אנשים אומרים / Ce que les gens en disent

הרבה הרבה תודה! מרוב הערכתי אליכם,אני חייבת לכתוב. הדבר הטוב ביותר שהיה לאופירה בשנתיים האחרונות זוהי החונכות שאופירה קיבלה מכם, היא קיבלה הרבה דפוסים התנהגותיים טובים. ושיתוף פעולה יוצא מן הכלל,של החונכת,אני מברכת אותכם שתתברכו בכל הברכות,ושמחתם אותי,ותהיו בשמחה תמיד. ותזכו להמשיך ולהתעצם בעזרת ה’ .

Thank you so much! I am writing this letter to you because of my great appreciation for all you have done for my daughter. The mentor she has met with for the last 2 years has been the best thing that has happened to her. The cooperation with the mentor has been outstanding. My daughter’s behavior has completely changed for the better. I bless you with all the good blessings. You have made me happy. and I hope you will be happy always. I hope that Kav L’Noar continues to grow and help many other families B’Ezrat Hashem.


Merci infiniment ! Je vous écris cette lettre en raison de ma grande reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour ma fille. Le tuteur qui l’a suivie pendant les deux dernières années est la meilleure chose qui lui soit arrivée. La coopération avec le tuteur était formidable. Le comportement de ma fille a complétement changé, pour le mieux. Je vous adresse les meilleures bénédictions. Vous m’avez rendue heureuse, et je vous souhaite d’être également toujours heureux. J’espère que Kav L’Noar continuera à grandir et à venir en aide à de nombreuses autres familles b’ezrat Hashem.

*Esther – Ophira’s mother *pseudonym / אסתר – אמא של אופירה *שם בדוי* / Esther – maman d’Ophira *pseudonyme

After the social and academic difficulties that had built up over the years in the educational institutions Avi attended, and from the pain and sorrow he experienced, we can say that the mentoring relationship was life-saving.


Après les difficultés sociales et scolaires qui s’étaient accumulées au cours des années dans les institutions éducatives fréquentées par Avi, et après la souffrance et la peine qu’il a subies, nous pouvons dire que la relation instaurée par le tutorat lui a sauvé la vie.

Family R. / Famille R.

Partial solutions are inadequate. A well-staffed clinic that is capable of providing the comprehensive approach that is essential in such cases is the only way to deal effectively with this problem. You have put together a stellar Consulting Board of outstanding experts in the various pertinent fields, and with their guidance, the expertise of staff is assured.


Des solutions partielles sont inadéquates. Un service doté d’un personnel suffisant et compétent, et qui soit capable de fournir l’approche globale qui est essentielle dans de tels cas, est la seule manière de traiter efficacement ce problème. Vous avez mis sur pied un formidable Comité Consultant composé d’éminents experts dans des domaines variés et pertinents, et avec leur aide, l’expertise de l’équipe est assurée.


READ MORE / LIRE LA SUITE

Rabbi Abraham J. Twerski, M.D. / Rabin Abraham J. Twerski, docteur en médecin , Founder and Medical Director Emeritus, Gateway Rehabilitation Center | Fondateur et Directeur médical émérite du Gateway Rehabilitation Center

… With the rising number of families making aliyah, there will be an even greater need for clinical services specializing in terms of language, culture, and common experience. In addition, opening a clinic that caters to the needs of the adolescent and adolescent culture would fill a very clear need.


… Avec le nombre croissant de familles faisant leur aliyah, il y aura un besoin encore plus grand de services cliniques spécialisés en termes de langue, de culture et d’expérience commune. De plus, ouvrir une clinique qui satisfasse aux besoins de l’adolescent et de la culture adolescente répondrait à un besoin très clair.


READ MORE / LIRE LA SUITE

Caryn Green, MSW / Caryn Green, titulaire d’une Maîtrise en Travail Social , Crossroads, Founding Director | Directrice fondatrice de Crossroads

There can be no question that a mental health clinic, geared toward the needs of Anglo Olim, would be a tremendous asseto English-speaking immigrant community. We bless and embrace your endeavor, and hope to see it actualized in the near future.


Il ne peut y avoir aucun doute quant au fait qu’une clinique de soins mentaux, dirigée vers les besoins des Olim anglophones, serait un formidable atout pour la communauté des immigrants anglophones. Nous bénissons votre entreprise et y adhérons, espérant la voir se concrétiser dans le futur proche.


READ MORE / LIRE LA SUITE

Rabbi Yehoshua Fass / Rabin Yehoshua Fass , Founder & Executive Director, Nefesh B’Nefesh | Fondateur et Directeur exécutif de Nefesh B’Nefesh

Since you established Kav L’Noar in 2004 you have become the premiere address for families struggling to deal with the extreme anxiety and confusion that often accompanies dealing with a child struggling with serious emotional and behavioral difficulties. In an amazingly short time I have been impressed at how Kav L’Noar has made such a difference to these families. The provision of an array of services by Kav L’Noar insures that these adolescents and their parents are not alone. By taking these marginalized and alienated adolescents and helping connect them to caring mentors, therapists and community services an invaluable service for these vulnerable members of our community has been performed.


Depuis que vous avez fondé Kav L’Noar en 2004, vous êtes devenu la première adresse pour les familles luttant pour faire face à l’angoisse et la confusion extrêmes qui accompagnent souvent le fait de voir son enfant se débattre avec des difficultés émotionnelles et comportementales sérieuses. Dans un temps spectaculairement court, j’ai été impressionné de voir à quel point Kav L’Noar a fait la différence pour ces familles. La mise à disposition d’un éventail de services par Kav L’Noar permet de s’assurer que ces adolescents et leurs parents ne sont pas seuls. En prenant en charge ces adolescents marginalisés et aliénés, et en les mettant en contact avec des tuteurs et des thérapeutes attentionnés, ainsi qu’avec des services communautaires, un service inestimable a été rendu à ces membres vulnérables de notre communauté.


READ MORE / LIRE LA SUITE

Dr. David Pelcovitz, PhD / Dr David Pelcovitz , Clinical Professor of Psychology in Psychiatry, NYU School of Medicine | Professeur clinique de psychologie en psychiatrie à la NYU School of Medicine

We just celebrated his בר מצוה . He is now much happier and more willing to cooperate. The two years of having such a devoted caring mentor really made all the difference. The KLN staff is exceptional very professional yet very warm and understanding you truly make the torah accessible.


Nous venons de célébrer sa bar-mitsva. Il est à présent bien plus heureux et désireux de coopérer. Les deux années pendant lesquelles nous avons eu un tuteur aussi dévoué ont vraiment fait toute la différence. L’équipe de KLN est exceptionnelle, très professionnelle tout en étant très chaleureuse et compréhensive. Vous rendez réellement la Torah accessible.

A very grateful mother / Une mère très reconnaissante

Making aliyah to Israel from the English-speaking countries with adolescent children in the family is oftentimes a daunting challenge. A new country, new friends, a new language and a different mindset are all part of the momentous adjustment that young people face at such a time. The blunt truth is that until now there has been very little help forthcoming to assist in the adjustment that these adolescents must make to their new environment. As one of them expressed it so poignantly: “No one seems to care about me or my family.” The organization Kav L’Noar has been established to fill this painful gap in the Israeli social system. It maintains a mental health center and clinic, provides necessary therapy and guidance and proves to the troubled adolescent that there are those who really do care about him or her. With its wide range of programs and its excellent staff, Kav L’Noar has already made an important difference in the lives of scores of English speaking adolescents and their families living here in Jerusalem.


Faire son aliyah en Israël depuis un pays anglophone avec des enfants adolescents dans la famille est souvent un défi intimidant. Un nouveau pays, de nouveaux amis, une nouvelle langue et une mentalité différente, tout cela fait partie de l’importante adaptation à laquelle les jeunes doivent procéder à un tel moment. La vérité brutale est que jusqu’à présent, il n’y avait que très peu d’aide disponible pour assister ces adolescents dans cette adaptation à leur nouvel environnement. Comme l’un deux l’a dit de manière si poignante : « Personne ne semble se soucier de moi ou de ma famille ». L’organisation Kav L’Noar a été fondée afin de remplir ce douloureux vide du système social israélien. Elle gère un centre de santé mentale et une clinique, fournit les thérapies et l’aide nécessaires et prouve aux adolescents en difficulté qu’il y a des personnes qui se soucient réellement d’eux. Avec son large éventail de programmes et son excellente équipe, Kav L’Noar a déjà fait une différence importante dans la vie de très nombreux adolescents anglophones et de leur famille vivant ici, à Jérusalem.


READ MORE / LIRE LA SUITE

Rabbi Berel Wein / Rabin Berel Wein
Font Resize
Contrast